Wednesday, May 16, 2007

How To Speak English Well

UNIT 31: MUSIC AND LIFE

- to deny: to refuse

- to play a role / a part: đóng một vai trò
Ex: Music plays an important role in our life


- soul (n): linh hồn, tâm hồn, tâm trí
+ commend one's soul to God: gửi gắm linh hồn cho Chúa
+ to throw oneself soul into s.th: để hết tâm trí vào việc gì
Ex: He cannot call his soul his own
Nó bị người khác khống chế
President Ho is the soul of the Party
Hồ chủ tịch là linh hồn của Đảng


- profound (a): [prə'faund]: sâu, thăm thẳm, sâu sắc, uyên thâm, thâm thúy
+ profound depths of the ocean: đáy sâu thẳm của đại dương
+ a profound thinker: một nhà tư tưởng thâm thúy
+ a man of profound learning: một người học vấn uyên thâm

- emotion (n): [i'mou∫n]: sự cảm động, sự xúc động, sự xúc cảm mối xúc động, mối xúc cảm

- to encourage s.o in s.th: khuyến khích; cổ vũ; động viên
+ Don't encourage bad habits in a child: đừng khuyến khích thói quen xấu của trẻ
+ He felt encouraged by the progress he'd made: anh ta cảm thấy được khích lệ bởi những tiến bộ của mình
+ Her parents encouraged her in her studies: bố mẹ cô ấy khuyến khích cô ấy học tập
+ to encourage somebody to lose weight: khuyến khích ai giảm cân

- to enrich: [in'rit∫]: s.o / s.th with s.th: làm cho ai/cái gì giàu có hoặc phong phú hơn
Ex: A nation enriched by the profits from tourism
Một quốc gia giàu lên nhờ lợi nhuận từ ngành du lịch
Reading enriches the mind: đọc sách báo làm giàu trí tuệ

- to play a role / a part: đóng vai trò

- heyday (n): ['heidei]: thời cực thịnh, thời hoàng kim
in the heyday of youth: lúc tuổi thanh xuân sung sức

- chaotic (a): [kei'ɔtik]: hỗn độn, hỗn loạn, lộn xộn

- it is + adj (for s.o) + to inf: It's easy for me to speak English

No comments: