Sunday, March 1, 2009

HOC TIENG ANH QUA THANH NGU

EYES IDIOMS AND EXPRESSIONS
 1. to view with a jaundiced eye: Nhìn bằng con mắt ghen tức
 2. to have a good eye for: đánh giá cao, coi trọng
 3. to have one's eye on; to keep an eye on: để ý, theo dõi
 4. to open one's eyes: đã sáng mắt ra
 5. an eye for an eye: ăn miếng trả miếng
 6. to be all eyes: nhìn chằm chằm
 7. to be up to the eyes in (work / debt) công việc ngập đầu; nợ nần ngập đầu
 8. to cast sheep's eyes liếc mắt đưa tình9.
 9. to catch the speaker's eye được người đang nói chú ý (giơ tay phát biểu)
 10. to clap (set) one's eyes on nhìn
 11. eyes front! nhìn đằng trước thẳng
 12. eyes left! nhìn bên trái
 13. eyes right! nhìn bên phải
 14. the eye of day mặt trời
 15. to give an eye to someone theo dõi ai; trông nôm ai
 16. to give the glad eye to somebody nhìn ai âu yếm
 17. to have an eye for có con mắt tinh đời, tinh tế
 18. to have an eye to something lấy cái gì làm mục đích
 19. to have an eye to everything chú ý từng li từng tí
 20. to have eyes in the back of one's head tinh mắt
 21. to have one's eyes well in at shooting mắt tinh bắn giỏi
 22. his eyes are bigger than his belly no bụng, đói con mắt
 23. if you had half an eye nếu anh không mù, (không đần độn)
 24. in the eyes of theo đánh giá của …
 25. in the eye of the law về mặt pháp lý
 26. in the eye of the wind ngược gió
 27. in the mind's eye trong trí tưởng tượng
 28. to lose an eye mù một mắt
 29. to make eyes liếc mắt đưa tình
 30. to make someone open his eyes: làm ai trố mắt nhìn
 31. my eye(s): ồ lạ nhỉ
 32. naked eye: người trần mắt thịt
 33. to see eye to eye with somebody: đồng ý với ai
 34. to see with half an eye: trông thấy ngay
 35. to throw dust in somebody's eyes: lòe ai
 36. under the eye of somebody: dưới sự giám sát của ai
 37. where are your eyes?: mắt mũi để đâu
 38. to wipe someone's eyes: phổng tay trên
 39. with an eye to something: nhắm vào cái gì
 40. to hit sb in the eye: rõ rang, hiển nhiên
 41. a gleam in sb's eyes: niềm hy vọng trong suy nghĩ của ai
 42. in the twinkling of an eye: trong nháy mắt
 43. to keep one's eyes peeled/skinned for sth: xem xét kỹ lưỡng

14 comments:

Anonymous said...

Dear Sir, these eyes idioms are so wonderful. I like this post so much. Thank you very much for your sharing, Sir. I may now " have glad eyes to you" Sir because of your heart and of your mind.

Wishing you "glad eyes to you" from all people around you always, Sir!

Your student,
Hong Van

nguyenhonganhtesol said...

Thanks. Do you act playful? however, you catch my eye.

Nguyễn Thu said...

Dear teacher!
First, i want to give my thanks to you.I learn many useful things in your blog.
Your teaching method is so great and i know you are a good teacher.I wonder if i can ask you some questions when i get troubles in learning English. I am going to write a primary research essay but i find it difficult for me.I am choosing a topic, writing an outline and trying to set up questionnaire but everything is awful.I feel confused and don't know how to write an effective essay.When i finish the beginning of my research essay, would you mind if i send it for you? If not, i wish you will correct it for me and tell me the way to write a good primary research essay
Thank you so much!
your student,
Thu Huong

nguyenhonganhtesol said...

OK. SEND IT TO ME

Nguyễn Thu said...

Dear teacher!
These are my outline and questionnaire of my research essay. Please read and correct it for me.
I myself think that the topic "the effects of computer on Vietnamese students " is not suitable for my outline. Please help me to correct it or choose another one.
Thank you!

Primary research essay
Topic: Effects of computer on Vietnamese students
Outline
A. Introduction.
Theses statement: The aim of this study is to discover Vietnamese students’ attitude toward computer use
B. Body.
I. Materials and method:
1. A bilingual questionnaire was designed to conduct a survey
2. 100 students answered the questionnaire
II. Findings and discussion:
1. Computer use of Vietnamese students.
a. The percentage of students using computer
b. Purposes of students’ computer use
2. Effects of using computer on Vietnamese students.
a. Advantage
• Useful for study and future job
• Helping students to relax and deal with bad feelings
b. Disadvantage
• Harmful to students’ health
• Causing computer addiction
3. Vietnamese students’ conception and attitude toward computer use.
a. Computer is considered as an important tool and resource during students’ college year
b. Should students often use computer?
 Should
C. Conclusion.Appendix
Questionnaire
(Phiếu thăm dò ý kiến)
This study is being conducted to find out the effects of computer on Vietnamese students and Vietnamese students’ attitude toward computer use. Your individual questionnaires will be completely anonymous so please answer the questions as honestly as you can. Thank for your great contribution!
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu những ảnh hưởng của máy tính đối với sinh viên việt nam và thái độ của họ đối với việc sử dụng máy tính. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ kín hoàn toàn vì vậy mong các bạn trả lời các câu hỏi đúng với suy nghĩ của mình. Xin chân thành cảm ơn!
Note: Please tick only one option of each question which you agree most.
(Chú ý: Xin các bạn đánh dấu vào 1 lựa chọn mà bạn đồng tình nhất trong số các lựa chọn của câu hỏi).
1. Your gender is
Giới tính của bạn là
□ Male □ Female
Nam Nữ
2. What university are you studying at?
Bạn đang học tại trường nào?

3. Do you use computer?
Bạn có sử dụng máy tính không?
□ Yes □ No
Có Không
4. How many hours do you use computer per day on the average?
□ 1 hour □ 2 hours □ 3 hours □ more than 3 hours
1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng hơn 3 tiếng
5. Which following purposes do you use computer on? And how often do you use on each purpose? ( Please tick the suitable boxes and more than one option if possible)
Bạn sử dụng máy tính vào mục đích nào dưới đây? Và mức độ sử dụng của bạn đối với mỗi mục đích? (Mời các bạn đánh dấu vào các ô thích hợp, có thể lựa chọn hơn 1 phương án)
Purposes
Mục đích Never
Không bao giờ Sometimes
Thỉnh thoảng Often
Thường xuyên Very often
Rất thường xuyên
Study
Học tập
Entertainment and communication
Giải trí và truyền thông (giao tiếp, liên lạc)
Online shopping
Mua sắm trên mạng

6. How necessary are kinds of software (Word processing, Desktop accessories and personal information managers, Spreadsheets, Database management systems, Graphics, Communications, Integrated program, Groupware) to your study and future job?
Mức độ cần thiết của các loại phần mềm (Xử lý văn bản, Chương trình phụ trợ và quản lý thông tin cá nhân, Bảng tính, Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, Đồ họa, Chương trình truyền thông, Chương trình tích hợp, Phần mềm nhóm…) đối với việc học tập và công việc tương lai của bạn?
□ Very much □ Much □ Not much □ Not at all
Rất nhiều Nhiều Không nhiều Không hề
7. In your opinion, searching information on the Internet is helpful to
(tick more than one if possible).
Theo bạn, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet có lợi cho việc
(có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án).
□ Enrich your knowledge
Bổ sung, làm giàu vốn kiến thức của bạn
□ Support your assignment
Hỗ trợ các nhiệm vụ, bài tập được giao
□ Other opinions (please verify: )
□ Ý kiến khác (cụ thể: )
8. Computer helps you to relax and deal with bad feelings such as stress, loneliness, depression, home sick and etc.
Máy tính giúp bạn thư giãn và giải toả những tâm trạng không tốt như căng thẳng, cô đơn, buồn bã, nhớ nhà,…
□ Never □ Sometimes □ Often □ Very often
Không bao giờ Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên
9. After using computer, which physical symptoms you usually have? (tick more than one option if possible)
Sau khi sử dụng máy tính, bạn thường có những dấu hiệu nào sau đây? (có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án)
Dry eye or weaker vision (Khô mắt hoặc thị lực yếu đi)
Backache and neck ache (Đau lưng và đau cổ)
Migraine headache (Đau đầu)
Carpal tunnel syndrome (Đau xương cánh tay, cổ tay và vai)
Sleep disturbance or insomnia (Ngủ chập chờn hoặc mất ngủ)
Gaining or losing weight (Tăng hoặc giảm cân)

10. Have you ever lost track of time when you are using the computer?
Bạn đã từng sử dụng máy tính quên cả thời gian chưa?
□ Never □ Sometimes □ Often □ Very often
Không bao giờ Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên
11. Do you feel irritable and depressed when you are not at the computer or interrupted by others?
Bạn có cảm thấy cáu kỉnh hay bực bội khi không ngồi máy tính hoặc khi có người làm phiền trong lúc ban sử dụng máy tính không?
□ Yes □ No
Có Không
12. Do you think that computer is an important tool and resource during students’ college years?
Why (not)?
Bạn có nghĩ máy tính là một công cụ và một nguồn rất quan trọng trong trong suốt những năm đại học của bạn không? Tại sao (không)?Thank you very much!!!☺

nguyenhonganhtesol said...

Primary research essay
Topic: Effects of computer on Vietnamese students
Outline
A. Introduction.
Theses statement: The aim of this study is to discover Vietnamese students’ attitudeS toward THE computer use
B. Body.
I. Materials and methodS:
1. A bilingual questionnaire was designed to conduct a survey
2. 100 students answered the questionnaire
II. Findings and discussionS:
1. THE Computer use of Vietnamese students.
a. The percentage of students using computer
b. Purposes of students’ computer use
2. Effects of using computer on Vietnamese students.
a. AdvantageS
• BEING Useful for study and future job
• Helping students to relax and deal with bad feelings
b. DisadvantageS
• BEING Harmful to students’ health
• Causing computer addiction
3. Vietnamese students’ conceptionS and attitudeS toward THE computer use.
a. Computer is considered as an important tool and resource during students’ college years.
b. Should students often use computer?
 Should
C. Conclusion.Appendix
Questionnaire
(Phiếu thăm dò ý kiến)
This study is being conducted to find out the effects of computer on Vietnamese students and Vietnamese students’ attitudeS toward THE computer use. Your individual questionnaires will be completely anonymous so please answer the questions as honestly as you can. Thank for your great contribution!
Note: Please tick only one option of each question which you agree most.
1. Your gender is
□ Male □ Female
2. What university are you studying at?

3. Do you use computer?
□ Yes □ No
4. How many hours do you use THE computer per day?
□ 1 hour □ 2 hours □ 3 hours □ more than 3 hours
5. Which following purposes do you use THE computer on? And how often do you use on each purpose? ( Please tick the suitable boxes and more than one option if possible)
Purposes
Never
Sometimes
Often
Very often

Study
Entertainment and communication
Online shopping

6. How necessary are kinds of software (Word processing, Desktop accessories and personal information managers, Spreadsheets, Database management systems, Graphics, Communications, Integrated program, Groupware) to your study and future job?
□ Very much □ Much □ Not much □ Not at all
7. In your opinion, searching information on the Internet is helpful to
(tick more than one if possible).
□ Enrich your knowledge
□ Support your assignment
□ Other opinions (please verify: )
8. Computer helps you to relax and deal with bad feelings such as stress, loneliness, depression, home sick and etc.
□ Never □ Sometimes □ Often □ Very often
9. After using computer, which physical symptoms you usually have? (tick more than one option if possible)

Dry eye or weaker vision
Backache and neck ache Migraine headache
Carpal tunnel syndrome
Sleep disturbance or insomnia
Gaining or losing weight
10. Have you ever lost track of time when you are using the computer?
□ Never □ Sometimes □ Often □ Very often
11. Do you feel irritable and depressed when you are not at the computer or interrupted by others?

□ Yes □ No
12. Do you think that THE computer is an important tool and resource during students’ college years?
Why (not)?

IT IS GOOD ENOUGH

PAY ATTENTION TO THE CAPITALIZED.

Nguyễn Thu said...

Thank you very much!

Tuan Kiet said...

May I have a question for you, my teacher? What does "Hình nhân thế mạng" mean in English? I have been trying to look it up in some materials but hopeless... Thanks ever so much for your assistant. Best regards.

Puptron said...

Good evening teacher. I am a student in your class. How are your hoidays ? My holidays was a little bit of boring, because it was rain all day. I have accessed in online chatroom Tubely to chat in English with some foreigner. I saw they said: "LOL" to greet each other. i dont understand it. I think it is short for some words. Do you know those ? Please explain it to me.
Thank you very much.
PS: maybe i made some mistakes in this comment. Please dont hit me if you know who i am. He he
Have a nice dream.
Puptron

Puptron said...

yeah !!! I found out one mistake: it was rain (raining) all day.

nguyenhonganhtesol said...

hinh nhan the mang co the dung: the dummy to save so's life.

LOL is an abbreviation for Laughing Out Loud or Laugh Out Loud. LOL is a common element of Internet slang used historically on Usenet, but now widespread in other forms of computer-mediated communication, and even face-to-face communication. It is one of many initialisms for expressing bodily reactions, in particular laughter.

Ha Phi Thuong said...

mọi người đều comment = ing gơ líc nhưng thây cho iem được căm mần= vietnamese :))
cho iem cop về máy :))

marion said...

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I dont know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.

Lucy

http://businesseshome.net

Anonymous said...

Τypіcаlly, what wе reаlize onсе wе іnitial heaг about Cialis would be thе fаct this is actuallу thе

Αlѕo visіt my web site :: viagra
Stop by my weblog ; viagra